zřízený podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, společností M D Let s.r.o.

 

Vnitřní oznamovací systém M D Let s.r.o.

 

 

Společnost M D Let s.r.o., se sídlem Svitavská 500/7, Blansko, PSČ 678 01, IČO 25582941, zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35740, zřídila v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém, který je určen pro nahlášení protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít u společnosti M D Let s.r.o., a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a může být sankcionováno.

Anonymní oznámení učiněná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.

Pro podání oznámení o případném protiprávním jednání se můžete obrátit na dále uvedenou příslušnou osobu, která přijímá oznámení a následně mimo jiné navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu:

 

  • paní Lenka Jílková, tel. +420 702 201 762

 

Oznámení můžete podat následujícími způsoby

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím výše uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (pro sjednání osobního podání kontaktujte příslušnou osobu na níže uvedené e-mailové adrese)

emailová adresa: vnitrnioznamovacisystem@mdlet.cz

Poštovní adresa: M D Let s.r.o., Školní 518, 679 32 Svitávka (na obálku uveďte i jméno výše uvedené příslušné osoby a zřetelně hůlkovým písmem text „Vnitřní oznamovací systém“, aby nedošlo k otevření dopisu s ostatní poštou).

Společnost M D Let s.r.o. přijímá oznámení podaná zaměstnanci, tj. osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost M D Let s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro tuto společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Další informace dle  zákona č. 171/2023 Sb.

 

Oznamovatel může, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, podat oznámení prostřednictvím výše uvedeného vnitřního oznamovacího systému společnosti        M D Let s.r.o., externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním, jak je blíže upraveno v zákoně č. 171/2023 Sb.

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení na internetových stránkách ministerstva: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u společnosti, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace se nacházejí na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic